VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HERBAVIS:
 

 • obchodní společnosti: Herbavis s.r.o.
 • se sídlem: Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, Česká republika
 • IČO: 29393990, DIČ: CZ29393990
 • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 38596
 • kontaktní adresa: Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, Česká republika
 • kontaktní email: info@herbavis.cz
 • kontaktní telefon: +420 730 802 504


 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Herbavis s.r.o., IČ: 293 93 990, se sídlem Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C38596 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.herbavis.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí také osoba, která si zřídí uživatelský účet nebo požádá o zasílání obchodních sdělení, aniž by uzavřela kupní smlouvu.
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.herbavis.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, a to v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího splnit objednávku. 
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, a to po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího; 
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího -  č. účtu: 2900647298/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“),
   • bezhotovostně platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem (zprostředkovatel: platební brána GoPay s.r.o.: Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768).
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno  výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny, ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2014Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo expiraci. Nelze rovněž odstoupit od kupní smlouvy doplňků stravy a jiných produktů Herbavis, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, tj. info@herbavis.cz.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu  škody vzniklé porušením povinnosti kupujícího řádně a včas vrátit zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.
  4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně případných nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je po dohodě s kupujícím oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.
  6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody na účet prodávajícího ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. Nevyzvednutí zásilky je dle občanského zákoníku (§ 2118) porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží.
  5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín.
  6. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písmeno E občanského zákoníku.
  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro
a - účely splnění kupní smlouvy,
b - účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),
c - pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího;
 • zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to:
  - jméno, příjmení,
  - adresa bydliště,
  - adresa pro doručení zboží,
  - adresa elektronické pošty,
  - telefonní číslo.
9.3.      Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
9.4.      Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
 • jméno, příjmení,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • heslo (zvolené zájemcem pro uživatelský účet při registraci).
Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu.
 
9.5.      Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 
9.6.      Pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 
9.7.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.8.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňové poradce nebo společnost Heureka s.r.o. IČ: 023 87 727 a Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, který provozuje službu Seznam Zboží.cz).

Spokojenost klientů s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky společnosti Heureka s.r.o., do něhož je náš e-shop zapojen, a také prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz. Dotazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a služby Seznam Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Seznam.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a služby Seznam Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Hodnocení spokojenosti se vyhodnocuje následujícím způsobem:
 •  Hodnocení spokojenosti klientů s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky provozovaného společnosti Heureka s.r.o. je přepočítáváno každý den, aby bylo vždy aktuální za posledních 90 dní. Každý den tedy vychází celková statistika z jiného celkového počtu hodnocení, protože hodnocení starší 90 dní se již do statistiky nepočítají a naopak se přičítají nová hodnocení. 
 • Hodnocení zajišťované prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz představuje poměr mezi spokojenými a nespokojenými zákazníky. Skóre se zobrazuje až po zadání alespoň čtyř hodnocení a počítá se za celou dobu od prvního přidaného názoru. Pro zajištění kvality hodnocení na Zboží.cz si provozovatel této služby vyhrazuje právo smazat recenzi, pokud jakýmkoliv způsobem porušuje zákony ČR nebo je v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak si ponechává právo odstranit takové hodnocení, u kterého panuje podezření na nekalé praktiky v rámci úmyslného poškozování konkurence nebo vlastního zvýhodňování.

Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.9.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.
 
9.10.      Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
 1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Herbavis s.r.o., IČ: 29393990, tel.: +420 730 802 504, e-mail: info@herbavis.cz;
 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku obchodních podmínek;
 4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek;
 5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu;
 6. prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;
 7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku obchodních podmínek;
 8. kupující má zejména právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
 10. kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
 12. poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro kupujícího povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;
 13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
9.11.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje. 
 
9.12.      Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

9.13.      Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených (kromě výše uvedených) i tato práva:
 • právo na omezení zpracování; 
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.
   
10.    DORUČOVÁNÍ
 
10.1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
 
10.2.      Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě osobního odběru či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 
10.3.      Zboží doručujeme v rámci celé ČR. Doručování do zahraničí je možné pouze tehdy, pokud se tak prodávající s kupujícím písemně dohodne.
 
11.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 

11.1.      Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2.      Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 
11.3.      Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od kupní smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
 
12.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
 
12.1.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
12.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
12.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či doplňky kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, adresa elektronické pošty: info@herbavis.cz, telefon: + 420 730 802 504.
 

V Českém Těšíně dne 14.12.2022

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.12.2022. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné a účinné obchodní podmínky ve znění, které byly účinné ke dni uzavření kupní smlouvy k objednanému zboží.
 

Všeobecné obchodní podmínky Herbavis s.r.o. v PDF.

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout ZDE.

Děkujeme za přečtení obchodních podmínek | Herbavis