OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2.     Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro:
a - účely splnění kupní smlouvy,
b - účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),
c - pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího;
 • zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to:
  - jméno, příjmení,
  - adresa bydliště,
  - adresa pro doručení zboží,
  - adresa elektronické pošty,
  - telefonní číslo.
3.      Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
4.      Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
 • jméno, příjmení,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • heslo (zvolené zájemcem pro uživatelský účet při registraci).
Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu.

5.      Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6.      Pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňové poradce nebo společnost Heureka s.r.o. IČ: 023 87 727 a Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, který provozuje službu Seznam Zboží.cz).

Spokojenost klientů s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky společnosti Heureka s.r.o., do něhož je náš e-shop zapojen, a také prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz. Dotazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a služby Seznam Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Seznam.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a služby Seznam Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Hodnocení spokojenosti se vyhodnocuje následujícím způsobem:
 • Hodnocení spokojenosti klientů s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky provozovaného společnosti Heureka s.r.o. je přepočítáváno každý den, aby bylo vždy aktuální za posledních 90 dní. Každý den tedy vychází celková statistika z jiného celkového počtu hodnocení, protože hodnocení starší 90 dní se již do statistiky nepočítají a naopak se přičítají nová hodnocení. 
 • Hodnocení zajišťované prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz představuje poměr mezi spokojenými a nespokojenými zákazníky. Skóre se zobrazuje až po zadání alespoň čtyř hodnocení a počítá se za celou dobu od prvního přidaného názoru. Pro zajištění kvality hodnocení na Zboží.cz si provozovatel této služby vyhrazuje právo smazat recenzi, pokud jakýmkoliv způsobem porušuje zákony ČR nebo je v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak si ponechává právo odstranit takové hodnocení, u kterého panuje podezření na nekalé praktiky v rámci úmyslného poškozování konkurence nebo vlastního zvýhodňování.

Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

10.      Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
 • správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Herbavis s.r.o., IČ: 29393990, tel.: +420 730 802 504, e-mail: info@herbavis.cz;
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku obchodních podmínek;
 • oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek;
 • mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu;
 • prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;
 • doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku obchodních podmínek;
 • kupující má zejména právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
 • kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 • poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
 • poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro kupujícího povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;
 • nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
11.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje. 

12.      Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

13.      Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených (kromě výše uvedených) i tato práva:
 • právo na omezení zpracování; 
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.